Burgerraden

PARTICIPATIE DOOR BURGERRADEN

Participatie is brandend actueel. Het is een uitdaging om zo veel mogelijk inwoners te betrekken bij het lokale –beleid! En dit niet enkel één keer om de zes jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen, maar op ieder moment dat dit wenselijk is. Het gemeentebestuur doet hiervoor uiteraard al beroep op diverse adviesraden, maar wil nu ook burgers die verder van de politiek afstaan, hiertoe uitnodigen.

In de praktijk blijken participatieprojecten in vele steden en gemeenten te mislukken omdat de werkmethodes te moeilijk zijn of te lang duren. Daarom heeft een werkgroep van geïnteresseerde Bocholtenaren samen met studiebureau Connect een model gemaakt waarmee iedereen op een eenvoudige manier in contact kan treden met het bestuur: Burgerraden. Dit model kan rekenen op de steun van álle gemeenteraadsfracties. Na een jaar zullen we zien of het goed werkt en of het bijgestuurd moet worden.

Wat is nu een burgerraad?

Een burgerraad is een overlegplatform met minstens 5 Bocholtenaren die niet politiek geëngageerd zijn en die een collectief probleem, bezorgdheid of beleidssuggestie bij het gemeentebestuur willen aankaarten: bv. zaken die hun wijk leefbaarder zouden maken.  Via een burgerraad kan je op een eenvoudige manier deze zaken op de agenda van het gemeentebestuur plaatsen. Het volstaat om een afspraak te maken met de informatieambtenaar en de kwestie te bespreken. Kleinere kwesties kan de informatieambtenaar op de agenda van de bevoegde commissie of adviesraad plaatsen. Zo kan een vraag rond te hoge snelheid in een straat door de verkeerscommissie besproken en onderzocht worden. Op deze manier zitten veel kwesties al meteen op de juiste plaats.

Maar eigenlijk gaat het dus om onderwerpen die breder of dieper gaan dan bijvoorbeeld de herstelling van een kapotte straatlamp. Daarvoor bestaan immers al genoeg kanalen om de gemeente hierover te informeren.diagram burgerraad

Hoe werkt een burgerraad?

Een verzoek tot oprichting van een burgerraad moet door 5 inwoners aangebracht worden (met 5 inwoners aanwezig zijn op de afspraak met de informatieambtenaar). Deze vijf inwoners mogen niet politiek actief zijn.
Het probleem of onderwerp dat men wil aankaarten mag geen persoonlijk dossier zijn.
Het kan zowel om een buurt-, als om een projectaangelegenheid gaan.
De informatieambtenaar bespreekt het onderwerp met de burgerraad.
Het resultaat van dit gesprek wordt (indien relevant) op de agenda van het College van Burgemeester en Schepenen geplaatst ter bespreking.
De informatieambtenaar voorziet tijdige terugkoppeling naar de burgerraad over de beslissing/feedback van het College.
De informatieambtenaar bekijkt samen met de burgerraad hoe het werkoverleg verder gezet wordt (uitbreiden naar grotere groep inwoners, vergaderfrequentie, uitwerken van een aantal initiatieven, …).
Ter democratische controle wordt de gemeenteraad op de hoogte gebracht van elke burgerraad die wordt opgericht, van het proces dat een participatievoorstel aflegt én krijgt de raad één maal per jaar een verslag van alle ingediende voorstellen.

Wil je een burgerraad oprichten?

Neem dan contact op met:

Informatieambtenaar Koen Nijsen | tel: 089 20 19 26 | e-mail: info@bocholt.be