Secretariaat en Stafdienst

Algemeen directeur:

De algemeen Directeur (voorheen 'de gemeentesecretaris') is de hoogste ambtenaar in de gemeente.
Hij wordt benoemd door de gemeenteraad. De algemeen directeur woont alle vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen en van de gemeenteraad bij en zorgt voor het verslag ervan.
De algemeen directeur is belast met de algemene leiding van het gemeentepersoneel.
Je kan de algemeen directeur vergelijken met de manager van een bedrijf.

Secretariaat

Opmaak en typen van beleidsbeslissingen
Voorbereiding van dossiers voor gemeenteraad, schepencollege en OCMW-raad en de afwerking ervan
Notulering: opmaak dagorde gemeenteraad en OCMW-raad, ontwerp van beslissingen, verslagen (notulen), bekendmaking
Registratie van de briefwisseling en administratieve afwerking
 

Stafdienst

Administratieve opdrachten in functie van het beleidssecretariaat
Organisatieontwikkeling
Ambtenaar noodplanning en psychosociaal hulpverleningsnetwerk
Opvolging intercommunales
Coaching en opvolging van specifieke dossieroverschrijdende projecten in overleg met de algemeen directeur
Klachtenregistratiesysteem