Jaarverslag

bijlage bij de rekening


In het kader van de uitrol van de Beleids- en Beheers Cyclus, de aangekondigde externe audit en de verplichtingen tot verslaggeving over een aantal zaken zoals de uitvoering van de beheersovereenkomst(en) met het AGB, de interne controle, de intergemeentelijke samenwerking, enz. acht ons bestuur het opportuun en zinvol om een jaarverslag over de werking van de gemeente, OCMW en het AGB Bocholt op te stellen, ook al is dit niet meer verplicht. 
In het jaarverslag tracht het bestuur naast de hogergenoemde verplichte rapportering ook een aantal interessante gegevens over de werking van de verschillende diensten te presenteren. 
Het is de bedoeling om het jaarverslag de komende jaren uit te breiden met een ruimere verslaggeving en bijdragen van alle diensten. 

- Jaarverslag 2018
- Jaarverslag 2017
- Jaarverslag 2016
- Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014